Dự Án Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (NDS) Lạch Longfellow

Tăng cường cho các cộng đồng của chúng ta những hệ thống thoát nước tự nhiên và các hạng mục cải thiện cho người đi bộ.

Chào mừng quý vị đến với Sự Kiện Giới Thiệu Trực Tuyến về NDS Lạch Longfellow!

Khi có mưa tại khu dân cư Delridge và Westwood, chất ô nhiễm từ đường phố sẽ chảy về Lạch Longfellow khi chưa được xử lý. Điều này không tốt cho cả nguồn nước lẫn sức khỏe người dân. Tin tốt là chúng ta có thể thực hiện điều gì đó!​

 

Seattle Public Utilities (SPU) đang lên kế hoạch xây dựng các hệ thống thoát nước tự nhiên tại khu vực của quý vị trong năm 2021. Với dự án này, chúng tôi đang hợp tác với Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT), Văn Phòng Nghệ Thuật và Văn Hóa (Office of Arts & Culture) thông qua chương trình 1% for the Arts, và Cơ Quan Kiểm Soát Lũ Lụt Quận King.

Seattle Public Utilities (SPU) is planning to build natural drainage systems in your neighborhood in 2021. For this project, we are partnering with Seattle Department of Transportation (SDOT), Office of Arts & Culture through 1% for the Arts, and King County Flood Control District.

Khám phá khu vực này để: