Ý Tưởng Nghệ Thuậttại SW Kenyon St & 24th Ave SW

Lịch Sử của SPU NDS và Chương Trình 1% for the Arts

Những Điều Chúng Tôi đã Tìm Hiểu Được

Không Gian Cộng Đồng: Nhiều thành viên cộng đồng muốn khu vực phải là nơi họ có thể dành thời gian cho nhau.

Vệ Sinh & Duy Trì: Cộng đồng muốn địa điểm không còn gạch vụn và bùn đất, rác thải và graffiti bị loại bỏ.

An Toàn: An toàn là ưu tiên hàng đầu của các thành viên cộng đồng khi đi qua khu vực.

Kết Nối với Sinh Cảnh Xung Quanh: Các thành viên cộng đồng muốn khu vực được kết nối với lạch.

Ý Tưởng Nghệ Thuật cho SW Kenyon St & 24th Ave SW

Site Plan