Giới Thiệu Lịch Sử Dự Án

Chúng tôi đang ở giai đoạn nào và sẽ đi tới đâu

Chúng tôi đang ở giai đoạn Thiết Kế 60% trong dự án NDS Lạch Longfellow.

Cone.PNG

Chúng tôi đang ở giai đoạn Thiết Kế 60% trong dự án NDS Lạch Longfellow.

Cone.PNG

Chúng tôi đang ở giai đoạn Thiết Kế 60% trong dự án NDS Lạch Longfellow.

Cone.PNG

Chúng tôi đang ở giai đoạn Thiết Kế 60% trong dự án NDS Lạch Longfellow.

Chúng tôi đang ở giai đoạn Thiết Kế 60% trong dự án NDS Lạch Longfellow.