Giới Thiệu Lịch Sử Dự Án

Quy Trình Lựa Chọn Khu Vực

Kế Hoạch Kết Hợp Toàn Thành Phố ưu tiên các lưu vực để cải thiện chất lượng nguồn nước trong các lạch ở địa phương và Puget Sound, bằng cách làm sạch dòng nước mưa đổ vào. Mỗi khu vực trong dự án NDS Lạch Longfellow đều được chọn để thiết kế thông qua quy trình hành động của cộng đồng địa phương, bao gồm:

Đánh Giá Kỹ Thuật: Xác định các lô đất có thể bố trí các hệ thống thoát nước tự nhiên trong đó

Hợp tác: Xác định các cơ hội để mang lại nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng bằng cách hợp tác với các nhóm cộng đồng hoặc cơ quan khác của Thành Phố

Lăng Kính Công Bằng: Ưu tiên tiếp cận khu vực phía Nam của Lưu Vực Lạch Longfellow

Khảo Sát Cư Dân: Điều tra nhóm lớn cư dân về sự quan tâm đối với dự án này

Tiêu Chí Lựa Chọn Khu Vực: Lựa chọn khu vực dự án dựa trên khả năng làm sạch nước, các lợi ích và quan hệ đối tác khác cùng với sự hỗ trợ từ cộng đồng