top of page

Sylvan Way SW &

SW Orchard St

Vườn Thoát Nước Mưa Mới  

Sylvan_PlanView.PNG
Sylvan_Key.PNG

Tình Trạng Hiện Tại

Sylvan_Rendering1.PNG

Đề Xuất Cải Tiến

Sylvan_Rendering2.PNG

Nếu quý vị cần trợ giúp cho người khuyết tật, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Quản Lý Dự Án tại địa chỉ Jonathan.Brown@seattle.gov để được nghe mô tả thiết kế trực tiếp.

bottom of page