Giới Thiệu Lịch Sử Dự Án

Những Điều Chúng Tôi Tìm Hiểu Được tại SW Kenyon St & 24th Ave SW

Những điều chúng tôi sẽ lồng ghép trong thiết kế đều dựa trên những gì tìm hiểu được từ người dân trong quá trình tiếp cận cộng đồng

Những Điều Chúng Tôi Tìm Hiểu Được tại 24th Ave SW Corridor

Cách chúng tôi lồng ghép ý tưởng của quý vị từ giai đoạn tiếp cận ban đầu vào thiết kế dự án: